BẢN TIN NGÀNH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ. (17/04/2017)
Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 342/2016/TT-BTC: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
Sở Tài chính Phú Yên tổ chức tập huấn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. (14/04/2017)
Để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Phú Yên nắm vững chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, sáng ngày 14/4/2017, Sở Tài chính Phú Yên phối hợp với Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính tổ chức tập huấn Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính.
Tin khác liên quan

TIN HOẠT ĐỘNG
Trao tặng Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho tập thể và các cá nhân Sở Tài chính tỉnh Phú Yên. (17/04/2017)
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật số 39/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013.
Tin khác liên quan

CÁC TIN KHÁC
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (19/04/2017)
Ngày 12/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng (17/04/2017)
Ngày 05/4/2017, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Tin khác liên quan

TUYỀN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Video clip