Đề nghị quý vị tham khảo các câu hỏi đã được trả lời trước khi tiến hành Gửi câu hỏi mới
Chuyên mục câu hỏi: Từ khoá:
STT Họ và tên Điện thoại Tiêu đề câu hỏi Ngày gửi câu hỏi
1 Nguyễn Lê Uyên Hỏi về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ. 08/12/2014
2 Lê Thị Bích Liên 01645367392 Về việc giải tỏa đất và nhà ở bị quy hoạch trúng đường 19/11/2014

Video clip