Trả lời công dân
UBND tỉnh giải quyết nội dung Đơn kiến nghị của hộ ông Lê Đức (13/06/2018)
Ngày 12/5, UBND tỉnh có Công văn số 3221/UBND-ĐTXD giải quyết nội dung Đơn kiến nghị của hộ ông Lê Đức tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa.

Cụ thể; ngày 22/5/2018, UBND tỉnh nhận Báo cáo số 298/BC-STNMT đề ngày 11/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết nội dung Đơn kiến nghị của hộ ông Lê Đức tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, kèm Biên bản họp ngày 08/5/2018.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo nêu trên; giao UBND huyện Đông Hòa nghiên cứu, giải quyết kiến nghị của hộ ông Lê Đức tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa và xử lý việc thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện và hướng dẫn về chuyên môn nếu UBND huyện Đông Hòa gặp khó khăn vướng mắc.

                                                                                                                                                              BBT