Trả lời công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường (trú tại Khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa) (09/06/2017)
Ngày 8-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường, cùng trú tại Khu phố Ninh Tịnh 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa, khiếu nại Quyết định số 6072/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại của hai ông. Cụ thể như sau:

Ngày 31/12/2015, Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa ban hành Quyết định số 6837/QĐ-UBND về việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường khi Nhà nước thực hiện Dự án xây dựng Cơ sở 2 - Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên (Giai đoạn 2) tại phường 9, thành phố Tuy Hòa, cụ thể hộ ông Trần Thái Học và hộ ông Trần Văn Trường, được bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền là 423.878.858 đồng, gồm: Bồi thường loại đất hàng năm khác, vị trí 1 58.621.500đồng (558,3m2 x 105.000đồng/m2); Bồi thường cây trồng, vật nuôi: 10.125.250đồng; Hỗ trợ di chuyển chỗ ở: 5.000.000đồng; Hỗ trợ ổn định đời sống: 7.705.800đồng; Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: 88.162.000đồng.

Không đồng ý với Quyết định số 6837/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường có đơn khiếu nại đề ngày 07/3/2016 gửi  UBND thành phố Tuy Hoà và tại Ban tiếp công dân thành phố Tuy Hòa ngày 16/3/2016, ông Học và ông Trường trình bày nội dung khiếu nại, cụ thể: Khiếu nại đơn giá bồi thường về đất quá thấp so với giá hiện nay; Khiếu nại chỉ tính hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc 50%; Khiếu nại chỉ tính hỗ trợ di chuyển chỗ ở 50%; Đề nghị cấp 01 lô đất tái định cư; Khiếu nại diện tích đất bồi thường thiếu. Đề nghị xác định vị trí đất trúng dự án và đất còn lại; Phản ánh việc chi trả tiền hỗ trợ giữa các hộ là không công bằng; Khiếu nại giá hỗ trợ di dời cây cảnh không hợp lý.

Ngày 26/10/2016, UBND thành phố Tuy Hòa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 6072/QĐ-UBND, với nội dung: Công nhận nội dung khiếu nại Trung tâm PTQĐ thành phố chỉ tính hỗ trợ di chuyển chỗ ở 50%. Giao Trung tâm PTQĐ lập phương án bồi thường di chuyển chỗ ở cho ông Trần Thái Học theo đúng quy định. Không công nhận các nội dung khiếu nại: đơn giá bồi thường về đất còn thấp; chỉ tính hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc 50%; đề nghị cấp đất tái định cư; việc chi trả tiền hỗ trợ giữa các hộ là không công bằng; mức hỗ trợ di dời chậu cây của ông Trần Văn Trường và ông Trần Thái Học. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND phường 9 tham mưu điều chỉnh Quyết định thu hồi đất của ông Trần Văn Trường và ông Trần Thái Học theo quy định.

Không đồng ý một phần nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại số 6072/QĐ-UBND, ngày 26/10/2016 ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường tiếp tục có đơn khiếu nại đề ngày 17/12/2016 gửi UBND tỉnh. Ngày 29/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc giao Chánh Thanh tra tỉnh xác minh, kết luận nội dung đơn của ông Học và ông Trường.

Tại Biên bản làm việc với Thanh tra tỉnh ngày 12/01/2017, ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường, trình bày nội dung khiếu nại: không đồng ý một phần nội dung giải quyết khiếu nại số 6072/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa, cụ thể: Đơn giá bồi thường về đất nông nghiệp là quá thấp. Đề nghị bồi thường về đất theo giá thị trường hiện nay cho 02 ông vì 01 lô đất nông nghiệp cùng vị trí tại khu vực này (5mx20m) hiện nay có giá 200 triệu đồng. Khiếu nại việc tính hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc 50% cho ông Học là thấp mà phải bồi thường 100%; Diện tích đất bồi thường thiếu (17,2m2 ) cho 02 ông; Hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm (hỗ trợ tiền tự học nghề) cho ông Trần Văn Trường 5.000.000đồng/người vì UBND thành phố Tuy Hòa chỉ mới hỗ trợ cho ông Học và vợ ông Học (Hiếu) 10 triệu đồng (mỗi người 5 triệu); Đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa giao đất ở tái định cư có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá cho hộ ông Trần Thái Học vì ngoài nhà đất bị thu hồi giải tỏa, hộ ông Trần Thái Học không còn chỗ ở (nhà ở, đất ở nào khác tại nơi có đất bị thu hồi); Đề nghị tạo điều kiện để cho 02 anh em tôi có đất để di dời số cây được hỗ trợ di chuyển nêu trên.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng, UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Đối với nội dung khiếu nại đơn giá bồi thường về đất nông nghiệp là quá thấp, đề nghị bồi thường về đất theo giá thị trường hiện nay (2 triệu đồng/m2):

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”. Theo đó, UBND thành phố Tuy Hòa đã thực hiện bồi thường đất nông nghiệp của ông Học và ông Trường bị ảnh hưởng bởi dự án loại đất trồng cây hàng năm khác vị trí 1 với giá 105.000đ/m2 theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 01/7/2015 của UBND tỉnh Phú Yên nêu trên, là đúng theo quy định của pháp luật. Việc ông Học và ông Trường yêu cầu Nhà nước bồi thường đất nông nghiệp của 02 ông theo đúng giá thị trường hiện nay (2 triệu đồng/m2) là không có cơ sở  để xem xét giải quyết.

2. Đối với nội dung khiếu nại việc tính hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc 50% cho ông Trần Văn Học là thấp mà phải bồi thường 100%:

Nhà ở và công trình gắn liền với đất của hộ ông Trần Thái Học xây dựng trên đất nông nghiệp tại thửa đất số 815, tờ bản đồ 255D vào năm 2007 (sử dụng đất trái mục đích), nhưng không bị cơ quan thẩm quyền có văn bản không được tạo lập. Căn cứ điểm c, khoản 6, Điều 25 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên:Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà….không có văn bản của cơ quan có thẩm quyền không được tạo lập thì được hỗ trợ bằng 50% mức bồi thường”. Theo đó, UBND thành phố Tuy Hòa hỗ trợ 50% giá trị bồi thường về nhà cửa, vật kiến trúc trên đất là đúng theo quy định. Do đó, việc ông Học và ông Trường khiếu nại yêu cầu Nhà nước bồi thường đối với công trình, vật kiến trúc 100% là không có cơ sở pháp luật.

3. Đối với nội dung khiếu nại yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm (hỗ trợ tiền tự học nghề) cho ông Trần Văn Trường 5.000.000đồng:

Ông Trường và ông Học thuộc đối tượng giao đất theo Nghị định số 64/CP, đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi và trong độ tuổi lao động.  Căn cứ Điều 20 của Nghị định số 47/2014//NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định điều kiện được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm (trong đó có hỗ trợ người lao động tự học nghề) đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và Khoản 2 Điều 20 của Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 quy định mức hỗ trợ khi người lao động đăng ký tự học nghề là “5.000.000 đồng/lao động”. Theo đó, UBND thành phố Tuy Hòa đã chi hỗ trợ tiền tự học nghề 10 triệu đồng cho ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường (mỗi người 5 triệu đồng) theo quy định, chứ không phải 10 triệu đồng là hỗ trợ tiền tự học nghề cho ông Học và vợ là bà Võ Thị Thu Hiếu. Các đối tượng khác trong hộ gia đình ông Học và ông Trường nêu trên không đủ điều kiện hỗ trợ học nghề bởi dự án xây dựng trường Cao đẳng Y tế Phú Yên vì không phải là đối tượng được giao đất sản xuất nông nghiệp đối với đất bị thu hồi và không trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp bị thu hồi nêu trên. Do đó, việc ông Trường khiếu nại cho rằng UBND thành phố Tuy Hòa chỉ mới hỗ trợ cho ông (Học) và vợ ông (Học) là bà Hiếu mỗi người 5 triệu, chưa hỗ trợ tiền học nghề cho ông Trường là không đúng.

4. Đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa giao đất ở cho hộ ông Trần Thái Học có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá:

Hộ ông Trần Thái Học được Nhà nước thu hồi đất và bồi thường về đất nông nghiệp, trên đất có nhà ở của hộ ông Học bị ảnh hưởng phải giải tỏa hoàn toàn. Hộ ông Trần Văn Trường có nhà ở trên đất nông nghiệp nhưng không bị giải tỏa bởi dự án trường Cao đẳng y tế Phú Yên. Ngoài nhà, đất bị thu hồi, giải tỏa, hộ ông Học không còn nhà ở, đất ở nào khác tại phường 9, thành phố Tuy Hòa. Do đó, hộ ông Trần Thái Học thuộc trường hợp được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá theo quy định tại Khoản 6 Điều 6 của Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên: “Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở trên đất của người khác), nếu không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được Nhà nước … giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá ...”. Tuy nhiên, gia đình ông Học chưa có đơn yêu cầu nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thong qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đề nghị ông Học có đơn cụ thể gửi đến UBND phường 9 để UBND phường 9 xem xét trình UBND thành phố Tuy Hòa giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Đề nghị tạo điều kiện để cho ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường có đất để di dời số cây được hỗ trợ di chuyển nêu trên:

Căn cứ Khoản 13, Điều 25 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên quy định về  hỗ trợ di dời chậu cây cảnh. UBND thành phố Tuy Hòa đã kiểm kê áp giá hỗ trợ chi phí di dời các chậu cây cảnh của hộ ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường với tổng số tiền: 13.990.000đồng. Mặt khác, ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường đã được Nhà nước thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án, được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc. Do đó việc ông Trường và ông Học đề nghị Nhà nước tạo điều kiện để cho ông Trường và ông Học có đất để di dời số chậu có cây cảnh đã được hỗ trợ di chuyển nêu trên” là không có cơ sở để  xem xét giải quyết.

6. Đề nghị bồi thường diện tích đất thiếu (17,2m2) cho ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường:

Trong phần diện tích đất bị đất 575,5m2 bị thu hồi, giải tỏa năm 2014 nêu trên có thửa đất có mộ số hiệu 1382 (không thể hiện diện tích đất) chứ không không phải là thửa đất nghĩa địa số hiệu 1383. Do đó việc UBND phường 9 cũng như UBND thành phố Tuy Hòa kết luận ông Học và ông Trường lấn chiếm 17,2 m2 đất nghĩa địa tại thửa 1383 là không đúng. Mặt khác, UBND phường 9 cũng như các cơ quan chức năng của UBND thành phố Tuy Hòa khi đo đạc diện tích đất 575,5m2 bị ảnh hưởng bởi dự án trường Cao đẳng y tế Phú Yên năm 2014 đã chưa đo đạc, tính toán cụ thể diện tích đất có mộ tại thửa 1382 là bao nhiêu để trừ và không bồi thường phần diện tích đất có mộ này nhưng đã kết luận ông Học và ông Trường lấn chiếm diện tích 17,2m2 đất nghĩa địa là chưa có cơ sở. Do đó, đề nghị UBND phường 9 cùng các đơn vị chức năng liên quan của thành phố Tuy Hòa kiểm tra lại cụ thể phần diện tích đất có mộ tại thửa 1382 do UBND phường 9 quản lý (không đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất) nêu trên để trừ ra, trên cơ sở đó tính đúng, tính đủ và bồi thường, hỗ trợ diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Học và ông Trường bị ảnh hưởng bởi dự án Trường Cao đẳng y tế Phú Yên giai đoạn 2 theo quy định của pháp luật.

Từ những cơ sở trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận 04 nội dung khiếu nại của ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường, vì không có căn cứ pháp luật để xem xét giải quyết, cụ thể: ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường cùng khiếu nại: Đơn giá bồi thường về đất nông nghiệp là quá thấp. Đề nghị bồi thường  về đất theo giá thị trường hiện nay (2triệu đồng/m2); Đề nghị tạo điều kiện để cho ông Trần Thái Học và ông Trần Văn Trường có đất để di dời số chậu có cây cảnh đã được hỗ trợ di chuyển nêu trên. Việc ông Trần Thái Học cho rằng tính hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc 50% cho ông là thấp mà phải bồi thường 100%. Việc ông Trần Văn Trường yêu cầu hỗ trợ cho ông Trần Văn Trường 5 triệu đồng vì UBND thành phố Tuy Hòa chỉ hỗ trợ cho ông Trần Thái Học và vợ ông Học là bà Võ Thị Thu Hiếu mỗi người 5 triệu đồng.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Tuy Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng của UBND thành phố Tuy Hòa đo đạc, tính toán lại và lập phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ ông Trần  Thái Học và ông Trần Văn Trường theo đúng quy định của pháp luật đối với phần diện tích đất có mộ tại thửa 1382 (đã di dời năm 2014) thuộc phần đất hiện ông Trường và ông Học đang có đơn khiếu nại bị ảnh hưởng bởi dự án Trường cao đẳng y tế Phú Yên (giai đoạn 2). Đồng thời, xem xét giải quyết đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá theo quy định của pháp luật khi tiếp nhận đơn của ông Trần Thái Học đề nghị giải quyết đất ở.

 

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: