Thông tin hoạt động Văn phòng UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (29/01/2018)
Văn phòng UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các Phòng, Ban, Trung tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các Phòng, Ban, Trung tâm tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng trong công chức, viên chức, người lao động các nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 21/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Năm kỷ cương hành chính-2017, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ, không để công việc tồn đọng, trễ hạn.

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu phòng Nội chính tham mưu triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh, trong đó chú trọng kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, địa phương có phản ánh, kiến nghị trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Chủ trì, phối hợp Ban Tiếp công dân tham mưu Văn phòng UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc đối thoại của lãnh đạo UBND tỉnh với Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tổng hợp tham mưu Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của UBND tỉnh, kiểm tra chuyên đề đối với một số nhiệm vụ giao có tính quan trọng, cấp bách.

Phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí công chức, viên chức, người lao động phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; triển khai thực hiện tốt Quyết định số 545/QĐ-VPUBND ngày 17/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công chức, viên chức, người lao động; chuyển đổi vị trí công tác đối với những trường hợp năng lực yếu, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp với Tổ kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan duy trì kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các Phòng, Ban, Trung tâm.

Trung tâm Thông tin và Công báo tham mưu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; tập trung triển khai ứng dụng chữ ký số văn bản điện tử để đẩy mạnh việc sử dụng, trao đổi văn bản điện tử giữa Văn phòng UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: