Thông tin hoạt động Văn phòng UBND tỉnh
Ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 (12/10/2017)
Ngày 11-10, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Văn phòng UBND tỉnh đặt ra nhiệm vụ cụ thể trong các lĩnh vực như quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; tiếp tục tổ chức tốt Quy chế chi tiêu nội bộ, quy trình cấp phát quản lý nhiên liệu, Quy chế mua sắm tài sản; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; quản lý, sử dụng điện năng; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động thuộc Văn phòng.

Các giải pháp thực hiện bao gồm: thống nhất công tác chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ lãnh đạo đến các phòng, ban, trung tâm; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan; tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  Ngọc Hoàng

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: