Tin tức nổi bật
Tập trung xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân (14/06/2018)
Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh được đổi mới cả về nội dung, hình thức và không ngừng nâng cao chất lượng; các phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương được tổ chức đều khắp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà trao tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Nhiều cách làm hay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi “Thi đua Ái quốc”. Tư tưởng về thi đua ái quốc của Người đã được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hưởng ứng, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng, tạo nên sức mạnh to lớn để dân tộc Việt Nam viết nên những trang sử vẻ vang, hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Phú Yên, qua hơn 2 năm thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018; công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến đã có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu. Từ thực tiễn sinh động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Phú Yên chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Phú Yên hội nhập và phát triển”... Thông qua các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo thế và lực cho sự phát triển của tỉnh, vững bước cùng hành trình đổi mới và hội nhập. Nhiều gương điển hình tiên tiến trong các đợt thi đua được phát hiện, biểu dương và nhân rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng phát triển.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Trà, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế giai đoạn 2016-2018; trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến ở cơ sở, để có chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện phù hợp; kịp thời phát hiện và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tập trung xây dựng các tiêu chí điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân phù hợp với đặc điểm, tính chất, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Để xây dựng được điển hình có sức thuyết phục cao, cần phải có tiêu chí cụ thể, rõ ràng để làm cơ sở bình xét, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật. 

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị, địa phương để áp dụng, triển khai nhân rộng trên thực tế; có kế hoạch xác định mô hình, biện pháp tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình toàn diện và trên từng mặt công tác, bảo đảm đánh giá đúng thực chất hiệu quả của phong trào, tránh làm tràn lan, không có trọng tâm, trọng điểm; thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho điển hình tiên tiến phát huy thành tích; chú ý quan tâm khen thưởng các cán bộ, nhân viên, công nhân, người trực tiếp lao động sản xuất; những tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thật sự tiêu biểu, xuất sắc; đối tượng được khen thưởng phải được xã hội đồng tình và tôn vinh.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: