Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 (14/06/2018)
Ngày 14/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2018, với mục đích chính nhằm tiếp tục đẩy mạnh và phát huy kết quả đã đạt được trong việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đảm bảo dân chủ trong mọi sinh hoạt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện QCDC trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy quyền làm chủ, động viên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là dân chủ trực tiếp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đảm bảo thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; quá trình triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Theo đó, kế hoạch đưa ra một số nội dung chính cần tập trung triển khai thực hiện như: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các nội dung chủ yếu về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác kiểm trasơ kết, tổng kết.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở theo Kế hoạch; chủ động tham mưu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở với Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh, UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra và chủ trì công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các doanh nghiệp về nội dung thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động theo pháp luật lao động trong các doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, thường xuyên, đột xuất việc thực hiện Kế hoạch cho UBND tỉnh theo quy định.

Báo Phú Yên, Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên tăng cường thời lượng, tin, bài tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện QCDC và kết quả hoạt động thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: