Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 (10/08/2018)
Ngày 9/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong các cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp và toàn cộng đồng về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường (BVMT).

Đồng thời, giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư và các khu vực bị ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, do chất thải của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các làng nghề, bệnh viện,… Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải; phòng ngừa sự cố môi trường, phát sinh các điểm nóng về môi trường.

Kế hoạch đề ra một số giải pháp chủ yếu thực hiện như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT. Xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và quy định dưới luật theo thẩm quyền của UBND, HĐND các cấp nhằm hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện tốt công tác BVMT.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn góp phần BVMT ở địa phương, đặc biệt mô hình thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thành phân compost. Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường, bức xúc ở địa phương; trong đó tiếp tục xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; ưu tiên về vốn đối ứng để thực hiện các nhiệm vụ xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; giải quyết dứt điểm các điểm gây bức xúc về ô nhiễm môi trường; tiếp tục hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn, đô thị, chất thải nguy hại ở các đô thị, khu công nghiệp...

Mỹ Luận

 

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: