Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Thực hiện hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (10/11/2017)
Ngày 9-11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về thực hiện việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm xác định các nhiệm vụ chủ yếu, có phân công cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Phấn đấu đến năm 2020, tăng trưởng kinh tế đạt mức độ khá so các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và ở mức trung bình khá của cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, từng bước hình thành và phát triển đô thị thông minh.

Đồng thời là căn cứ cho các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Tỉnh ủy đề ra. Đồng thời, cũng là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Kế hoạch được triển khai thực hiện như: Tiếp tục triển khai các kế hoạch của UBND tỉnh về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về sở hữu; phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. Gắn kết tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về kinh tế.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng trong kế hoạch công tác hàng năm; tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: