Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Thực hiện công tác bồi thường, GPMB đảm bảo đúng quy định, kịp tiến độ (16/04/2018)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp để công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các công trình, dự án năm 2018 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, kịp tiến độ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ công tác bồi thường, GPMB là nhiệm vụ rất quan trọng, cần có sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động người dân nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công trình, dự án; tuyên truyền các quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ giúp người dân hiểu rõ và ủng hộ chủ trương thực hiện dự án; cần phân loại đối tượng để có hình thức và nội dung vận động phù hợp; kịp thời ngăn chặn các đối tượng lôi kéo, vận động nhân dân hiểu sai quy định về chế độ, chính sách.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ hàng quý tổng hợp các vướng mắc theo đề xuất của địa phương để trả lời trên chuyên mục “Dân hỏi – Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời” của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác định giá đất cho cán bộ có liên quan của cấp tỉnh, cấp huyện. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đo đạc bản đồ, khắc phục ngay những tồn tại trong quá trình thực hiện, nghiệm thu sản phẩm đo đạc, bản đồ phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để sản phẩm đo đạc bản đồ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định.

UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đưa công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng vào nề nếp; chủ động, tích cực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng theo trách nhiệm và thẩm quyền; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc không giải quyết được kịp thời báo cáo, đề xuất Tổ công tác 1036 của tỉnh (Tổ công tác giúp UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) và các sở, ngành liên quan kịp thời giải quyết.

UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh, thanh tra cấp huyện và thanh tra chuyên ngành tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để kéo dài.

UBND tỉnh đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh, cấp huyện tập trung nghiên cứu, cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có quyết định thu hồi đất chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai để quản lý hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận theo quy định. Trường hợp không thu hồi được phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hủy Giấy chứng nhận đã cấp.

Mỹ Luận

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website