Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 (14/09/2017)
Ngày 13-9, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh, với mục đích nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo qua từng năm, cũng như xác định số hộ thoát nghèo, hộ nghèo phát sinh mới và hộ tái nghèo, làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo cho năm tiếp theo.

Đồng thời, làm cơ sở để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cơ sở trong công tác tổ chức tổng điều tra rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn cả tỉnh, phân công cán bộ theo dõi, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, giám sát, đảm bảo chính xác, công bằng, không sai, không sót và thực hiện đúng tiến độ; xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo để phục vụ công tác quản lý và thực hiện các chính sách hiện có đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Theo đó, tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo được căn cứ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Phương pháp điều tra thực hiện theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối tượng điều tra là hộ gia đình và thành viên hộ gia đình đang sinh sống trên địa bàn tỉnh từ 6 tháng trở lên. Quy trình và các bước tiến hành công tác điều tra rà soát hộ nghèo được thực hiện theo Thông tư số: 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Thời gian bắt đầu từ ngày 25/9- 30/11/2017.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Cục Thống kê tỉnh và các Sở, ban ngành có liên quan, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng phương án điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm để tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp cùng các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện.  Đồng thời, chỉ đạo cho UBND các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo điều tra; nâng cao vai trò trách nhiệm của các ban, ngành và trưởng, phó thôn, buôn, khu phố trong công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; tránh tình trạng bỏ sót đối tượng hoặc xác định sai, trùng lặp đối tượng; báo cáo cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo điều tra rà soát của tỉnh đúng thời gian quy định...

Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm trực tiếp tham gia công tác chỉ đạo, giám sát điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa phương. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng với Cục Thống kê và Ban Dân tộc thành lập Tổ giám sát viên cấp tỉnh, phụ trách giám sát công tác điều tra rà soát hộ nghèo tại các địa phương.

Các Sở, ban ngành có liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao, phối hợp cùng các ngành, địa phương tăng cường theo dõi giám sát, nhằm đảm bảo công tác điều tra rà soát đúng quy trình, nội dung, công khai, minh bạch và đảm bảo theo tiến độ đề ra.

 

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: