Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Quy chế đối thoại giữa chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh (15/06/2017)
Ngày 14-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế đối thoại giữa chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên, nôi dung cụ thể như sau:

Mục đích đối thoại: Để Ủy ban nhân dân các cấp cung cấp đầy đủ và giải thích kịp thời cho Nhân dân các thông tin về chủ trương, chính sách, chế độ, về quy trình, thủ tục quản lý, kiểm tra, giám sát; kết quả xử lý kiến nghị, giải quyết vướng mắc phát sinh; đồng thời, thu thập và xử lý những thông tin về những bất cập trong thực thi pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp nhằm giải Quyết bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tạo điều kiện hỗ trợ cho Nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (gọi chung là Ủy ban nhân dân các cấp); các cơ quan, đơn vị, bộ phận thuộc Ủy ban nhân dân các cấp (gọi chung là cơ quan chuyên môn); các tổ chức, công dân tham gia đối thoại.

Nguyên tắc đối thoại: Phải kịp thời, công bằng đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, an toàn. Đảm bảo sự tham gia của cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong đối thoại.

Nội dung đối thoại gồm: Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của địa phương về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; những bức xúc, vướng mắc về quyền lợi, nghĩa vụ của Nhân dân phát sinh tại địa phương khi thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật mà chính quyền cần tập trung chỉ đạo giải quyết; những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Công tác quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp; về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần trách nhiệm khi thực hiện chức trách được giao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Hình thức, địa điểm đối thoại:

Hình thức đối thoại: Trực tiếp giữa chính quyền các cấp thông qua người chủ trì đối thoại với Nhân dân.

Địa điểm đối thoại: Căn cứ nội dung đối thoại và tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp chọn địa điểm đối thoại phù hợp, đảm bảo sự tham gia rộng rãi và thuận tiện cho Nhân dân.

Chế độ đối thoại:

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm theo dõi, nắm tình hình trong Nhân dân kịp thời tổ chức đối thoại không để vụ việc phát sinh ở địa phương mình.

Căn cứ tình hình dư luận xã hội trong Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đối thoại đột xuất.

Kinh phí tổ chức đối thoại cấp nào do Ủy ban nhân dân cấp đó đảm bảo.

Trách nhiệm tổ chức đối thoại:

Ủy ban nhân dân tỉnh đối thoại với Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền (không thuộc về nội dung bí mật nhà nước); về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân; những vấn đề đang được dư luận quan tâm trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối thoại với Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền (không thuộc về nội dung bí mật nhà nước); về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân; những vấn đề đang được dư luận quan tâm trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối thoại với Nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền (không thuộc về nội dung bí mật nhà nước); về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân; những vấn đề đang được dư luận quan tâm trên địa bàn.

Thủy Loan

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website