Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII (14/06/2017)
Ngày 14-6, UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết. Tăng cường xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các quy định về chế độ trách nhiệm, đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật; người đứng đầu và từng cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Nghị quyết số 25/NQ-CP, gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đồng thời, phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

Thủy Loan

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website