Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo (16/05/2018)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 115/KH-UBND về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2018. Theo đó, các đơn vị, địa phương tiến hành tự kiểm tra văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo còn hiệu lực.

Kế hoạch yêu cầu việc kiểm tra văn bản QPPL phải đảm bảo khách quan, toàn diện và có sự phối hợp tốt giữa UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về phạm vi, đối tượng, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản QPPL. Nắm bắt và kịp thời báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và những chồng chéo, không còn phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về rà soát các văn bản QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo do UBND tỉnh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương ban hành, xây dựng kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL; tổng hợp, báo cáo kết quả tự kiểm tra và kết quả kiểm tra của các địa phương và đề xuất, kiến nghị nếu có. Đồng thời, công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, phát hiện những nội dung chưa phù hợp hoặc cần hủy bỏ, thay thế, ban hành mới cho phù hợp với Luật và Nghị định; gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 01/9/2018.

Mỹ Luận

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: