Thông tin chỉ đạo, điều hành UBND Tỉnh
Giải quyết vướng mắc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa - Giai đoạn 1 (14/09/2017)
Ngày 13-9, UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Nguyễn Chí Hiến về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa - Giai đoạn 1.

 

Theo thông báo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo cụ thể như sau:

Đối với việc giao đất ở cho các hộ bị thu hồi đất mà không đủ điều kiện để bố trí tái định cư, UBND tỉnh cho phép UBND thành phố Tuy Hòa căn cứ vào quỹ đất của địa phương và số nhân khẩu của hộ gia đình bị thu hồi đất, xem xét, quyết định giao thêm một phần diện tích đất ở cho người bị thu hồi đất, nhưng diện tích giao không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ và xác định thời điểm thu tiền sử dụng đất, giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 486.

Việc thu tiền sử dụng đất đối với 12 hộ đủ điều kiện tái định cư, UBND tỉnh cho phép UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện việc thu tiền sử dụng đất theo giá đất trong bảng giá đất của UBND tỉnh hiện hành tại thời điểm có quyết định giao đất, không nhân hệ số điều chỉnh giá đất và hướng dẫn thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất trên cơ sở yêu cầu của người dân theo đúng quy định, và theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 486.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý một số nội dung cụ thể như sau: Đối với 06 hộ đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư từ năm 2015 đến nay nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất (gồm hộ: Huỳnh Ngọc Chấn, Huỳnh Công Binh, Nguyễn Cải, Nguyễn Thị Kim Đính, Nguyễn Lẫy, Lê Thị Rơi): Giao UBND thành phố Tuy Hòa làm việc, yêu cầu người dân nộp tiền sử dụng đất; nếu có trường hợp chậm nộp tiền sử dụng đất thì xử lý theo quy định hiện hành. Đối với 06 hộ chưa nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư (gồm hộ: Huỳnh Chiến, Huỳnh Kiến, Nguyễn Mạnh Cưỡng, Huỳnh Thị Sĩ, Huỳnh Công Kha và Nguyễn Văn Hữu): Giao UBND thành phố Tuy Hòa làm việc, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư và thu tiền sử dụng đất. Vì lý do: Trước đây, khi Nhà nước thu hồi đất ở của các hộ dân nêu trên thì giá đất bồi thường tính theo giá đất trong bảng giá đất của UBND tỉnh (không nhân hệ số điều chỉnh giá đất) theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Ngoài ra, đối với 48 trường hợp được giao đất lâm nghiệp theo Chương trình PAM 4304, UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 486, cho phép UBND thành phố Tuy Hòa căn cứ bản đồ hiện trạng rừng do Phân viện điều tra quy hoạch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lập năm 1994 và Quyết định số 47/QĐ-UB ngày 07/01/1998 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân chia 03 loại rừng tỉnh Phú Yên, xác định loại đất trong Quyết định giao đất cho 48 hộ dân là đất rừng phòng hộ; giao UBND thành phố Tuy Hòa làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế, đơn vị tư vấn đo đạc lập bản đồ và các cơ quan có liên quan lập hồ sơ trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 30/6/2009 về thu hồi đất thực hiện Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1) thuộc hạ tầng Nam Tuy Hòa - Vũng Rô để có cơ sở ban hành quyết định thu hồi đất cá nhân cho 48 trường hợp nêu trên theo quy định của pháp luật.

Với 23 trường hợp có Quyết định của UBND huyện Tuy Hòa (cũ) giao đất để chăn nuôi và trồng cây xanh, thời giao đất năm 1995, 1996, UBND tỉnh thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Báo cáo số 486/BC-STNMT ngày 14/8/2017), điều chỉnh Mục 2 Thông báo số 866/TB-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh, với các nội dung như sau:

Đối với 07 hộ dân tại thời điểm giao đất theo Nghị định số 02/CP vào năm 1995, 1996, các hộ này không cư trú tại địa phương nên thuộc trường hợp giao đất không đúng đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ (gồm hộ: bà Hồ Thị Lý, bà Trần Thị Tâm, bà Nguyễn Thị Tuyến Ngãi, bà Lê Thị Kim Cúc, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, bà Phạm Thị Sương và ông Nguyễn Kiên Cường), UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND thành phố Tuy Hòa hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh hủy quyết định giao đất của UBND huyện Tuy Hòa đối với các trường hợp nêu trên theo quy định pháp luật. Đồng thời, cho phép UBND thành phố Tuy Hòa không bồi thường về đất theo quy định tại khoản 5 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003, khoản 3, khoản 6, Điều 7 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

Với 16 trường hợp còn lại UBND tỉnh giao UBND thành phố Tuy Hòa rà soát nguồn gốc sử dụng đất, xác định loại đất; trường hợp giao đất đúng quy định pháp luật thì cho phép thực hiện việc bồi thường về đất theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ.

Còn trường hợp Chủ tịch Hội phụ nữ phường Phú Thạnh không phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa - Giai đoạn 1, UBND tỉnh giao UBND thành phố Tuy Hòa báo cáo Thành ủy Tuy Hòa xem xét, xử lý theo quy định đối với Đảng viên để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: