Người phát ngôn, cung cấp thông tin
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ (09/08/2017)

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 496/TB-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh)

 

Cấp tỉnh và cấp huyện:

1

Đào Mỹ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Điện thoại: 0257.3552224, 0942033256

Địa chỉ Email: dmy-ubnd@phuyen.gov.vn

2

Sở Nội vụ

Điện thoại: 0257.3843558

3

Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế

Điện thoại: 0257.3811198, 0988373677

Địa chỉ Email: ntmngoc-soyt@phuyen.gov.vn

4

Nguyễn Thành Trí, Giám đốc, Sở Giao thông vận tải

Điện thoại: 02573.842.577, 0913491349

Địa chỉ Email: nttri-sgtvt@phuyen.gov.vn

5

Hồ Văn Tiến, Giám đốc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điện thoại: 0257.3552223, 0989443989

Địa chỉ Email: hvtien-sovhttdl@phuyen.gov.vn

6

Huỳnh Lữ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng

Điện thoại: 0257.3841134, 0913451755

Địa chỉ Email: hltan-soxd@phuyen.gov.vn

7

Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và

Công nghệ

Điện thoại: 0257.3555155, 0905827274

Địa chỉ Email: lvcuu-sokhcn@phuyen.gov.vn

8

Lê Tấn Hổ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Điện thoại: 0257.3505967, 0983000967

Địa chỉ Email: ltho-sokhdt@phuyen.gov.vn

9

Lê Văn Thành, Trưởng Ban Quản lý

Khu kinh tế

Điện thoại: 0257.3600979, 0913445467

Địa chỉ Email: lvthanh-bqlkkt@phuyen.gov.vn

10

La Văn Tỷ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Điện thoại: 0257.3501359, 0979109926

Địa chỉ Email: lvty-bdt@phuyen.gov.vn

11

Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Tư pháp

Điện thoại: 0257.3552579, 0984498044

Địa chỉ Email: ncdanh-sotp@phuyen.gov.vn

12

Nguyễn Phất, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Điện thoại: 0257.3823635, 0905841866

Địa chỉ Email: phatn@sldtbxh.phuyen.gov.vn

13

Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Điện thoại: 0257.3842057, 0918128379

Địa chỉ Email: pvcuong-sogddt@phuyen.gov.vn

14

Đào Tấn Cam, Giám đốc Sở Công Thương

Điện thoại: 0257.3822228, 0913410980

Địa chỉ Email: dtcam-soct@phuyen.gov.vn

15

Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Điện thoại: 0257.3556548, 0905122908

Địa chỉ Email: nttung-sonnptnt@phuyen.gov.vn

16

Nguyễn Như Thức, Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường

Điện thoại: 0257.3843215, 0914221439

Địa chỉ Email: nnthuc-sotnmt@phuyen.gov.vn

17

Lê Tỷ Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0257.3555068, 0911162999

Địa chỉ Email: ltkhanh-sotttt@phuyen.gov.vn

18

Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính

Điện thoại: 0257.3552855, 0905290855

Địa chỉ Email: tvanh-stc@phuyen.gov.vn

19

Nguyễn Duy Dương, Chánh Thanh tra Tỉnh

Điện thoại: 0257.3841720, 0983342579

Địa chỉ Email: ndduong-tt@phuyen.gov.vn

20

Võ Ngọc Kha, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa

Điện thoại: 0903584785

Địa chỉ Email: vnkha-tpth@phuyen.gov.vn

21

Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh

Điện thoại: 0257.3858160, 0903589597

Địa chỉ Email: ddtoai-ubndsh@phuyen.gov.vn

22

Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân

Điện thoại: 0257.3872219, 0983443007

Địa chỉ Email: dnanh-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

23

Phạm Kiên, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu

Điện thoại: 0988523616

Địa chỉ Email: pkien-ubndscau@phuyen.gov.vn

24

Nay Y Blung, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa

Điện thoại: 0257.3506699, 01677877971

Địa chỉ Email: nyblung-ubndshoa@phuyen.gov.vn

25

Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An

Điện thoại: 0982510564

Địa chỉ Email: bvthanh-ubndtan@phuyen.gov.vn

26

Nguyễn Tấn Chân, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa

Điện thoại: 0257.3578546, 0905159474

Địa chỉ Email: ntchan-ubndthoa@phuyen.gov.vn

27

Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa

Điện thoại: 0257.3531028, 0983850091

Địa chỉ Email: vnhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

28

Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa

Điện thoại: 0257.3886580, 0985754336

Địa chỉ Email: lntinh-ubndphoa@phuyen.gov.vn

29

Trần Quang Minh, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh

Điện thoại: 0257.3841870, 0988951278

Địa chỉ Email: tqminh-ctk@phuyen.gov.vn

30

 

31

 

32

Đoàn Kim Khuyên, Giám đốc Kho bạc tỉnh

Điện thoại: 0914001677

Địa chỉ Email: dkkhuyen-kbnn@phuyen.gov.vn

33

Hà Công Khánh, Cục Trưởng Cục THA Dân sự tỉnh

Điện thoại: 0257.2470425, 0905.158054

Địa chỉ Email: hckhanh-cthads@phuyen.gov.vn

34

Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng PV11, Công an tỉnh

Điện thoại: 0918227769

Địa chỉ Email: ltdinh-ca@phuyen.gov.vn

35

Ngô Đình Thiện, Trưởng Ban Quản lý khu NNƯDCNC

Điện thoại: 0903587515

Địa chỉ Email: ndthien-bqlknnudcnc@phuyen.gov.vn

36

Cao Đình Huy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Điện thoại: 0257.3552168, 0982670790

02573843921

Địa chỉ Email: cdhuy-bqldannptnt@phuyen.gov.vn

37

Trần Quang Vinh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

Điện thoại: 0913452300

Địa chỉ Email: tqvinh-bhxh@phuyen.gov.vn

38

Công Văn Lãnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

Điện thoại: 0903596929

Địa chỉ Email: cvlanh-cucthue@phuyen.gov.vn

39

Nguyễn Văn Hàn, Giám đốc Ngân hàng nhà nước

Điện thoại: 0985017057

Địa chỉ Email: nvhan-nhnn@phuyen.gov.vn

Cấp xã:

THÀNH PHỐ TUY HÒA

1

Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND phường 1

Số điện thoại: 02573.823068, 0935.455.467

Địa chỉ mail: nvphuc-tpth@phuyen.gov.vn

2

Đặng Vũ Hỷ, Chủ tịch UBND phường 2

Số điện thoại: 0935.840.109

Địa chỉ mail: dvhy-tpth@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Văn Chinh,Chủ tịch UBND phường 3

Số điện thoại: 02573.823067, 0983.764.582

Địa chỉ mail: nvchinh-tpth@phuyen.gov.vn

4

Đinh Trọng Diện, Chủ tịch UBND phường 4

Số điện thoại: 02573.823087, 0936.957.144

Địa chỉ mail: dtdien-tpth@phuyen.gov.vn

5

Huỳnh Văn Phúc, Chủ tịch UBND phường 5

Số điện thoại: 02573.823054, 0978.524.079

Địa chỉ mail: hvphuc-tpth@phuyen.gov.vn

6

Phạm Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6

Số điện thoại: 02573.823049, 0164.343.1773

Địa chỉ mail: pmthao-tpth@phuyen.gov.vn

7

 

8

Lê Vi Đông, Chủ tịch UBND phường 8

Số điện thoại: 02573.823428, 0983.823.179

Địa chỉ mail: lvdong-tpth@phuyen.gov.vn

9

Trần Văn Điều, Chủ tịch UBND phường 9

Số điện thoại: 02573.849786, 0985.398.145

Địa chỉ mail: tvdieu-tpth@phuyen.gov.vn

10

Đặng Quang Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phú Lâm

Số điện thoại: 02573.852476, 0915.121752

Địa chỉ mail: dtbinh-tpth@phuyen.gov.vn

11

Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Phú Đông

Số điện thoại: 0934.881.119

Địa chỉ mail: pnthang-tpth@phuyen.gov.vn

12

Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh

Số điện thoại: 02573.852820, 0905.953.144

Địa chỉ mail: nvhien-tpth@phuyen.gov.vn

13

Bùi Thái Long, Chủ tịch UBND xã Hòa Kiến

Số điện thoại: 02573.847205, 0985.553.469

Địa chỉ mail: btlong-tpth@phuyen.gov.vn

14

Nguyễn Chí Phương, Chủ tịch UBND xã Bình Kiến

Số điện thoại: 0984.500.979

Địa chỉ mail: ncphuong-tpth@phuyen.gov.vn

15

Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Bình Ngọc

Số điện thoại: 02573.899220, 0905.429.737

Địa chỉ mail: nvthai-tpth@phuyen.gov.vn

16

Nguyễn Mạnh Thi, Chủ tịch UBND xã An Phú

Số điện thoại: 02573.793111, 0973.333.189

Địa chỉ mail: nmthi-tpth@phuyen.gov.vn

HUYỆN TUY AN

17

Dương Đệ Dĩnh, Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh

Số điện thoại: 0974.958.278

Địa chỉ mail: dddinh-ubndtan@phuyen.gov.vn

18

Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã An Hải

Số điện thoại: 01693158933

Địa chỉ mail: hnhan-ubndtan@phuyen.gov.vn

19

Ông Trần Sáu, Chủ tịch UBND xã An Hòa

Số điện thoại: 01254.754.454

Địa chỉ mail: otsau-ubndtan@phuyen.gov.vn

20

Tiếu Văn Cừ, Chủ tịch UBND xã An Cư

Số điện thoại: 0978.249.411

Địa chỉ mail: tvcu-ubndtan@phuyen.gov.vn

21

Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Lĩnh

Số điện thoại: 0982.824.784

Địa chỉ mail: nvtuan-ubndtan@phuyen.gov.vn

22

Dương Văn Nam, Chủ tịch UBND xã An Lĩnh

Số điện thoại: 0986.832.516

Địa chỉ mail: dvnam-ubndtan@phuyen.gov.vn

23

Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông

Số điện thoại: 0988.853.345

Địa chỉ mail: nkthanh-ubndtan@phuyen.gov.vn

24

Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ

Số điện thoại: 0905.207.428

Địa chỉ mail: nqkhanh-ubndtan@phuyen.gov.vn

25

Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch UBND xã An Dân

Số điện thoại: 0965.991.568

Địa chỉ mail: ntbinh-ubndtan@phuyen.gov.vn

26

Lê Văn Nhơn, Chủ tịch UBND xã An Xuân

Số điện thoại: 0981.330.472

Địa chỉ mail: lvnhon-ubndtan@phuyen.gov.vn

27

Phan Hoàng Thám, Chủ tịch UBND xã An Nghiệp

Số điện thoại: 02573.865564, 0986.131398

Địa chỉ mail: phtham-ubndtan@phuyen.gov.vn

28

Võ Chí Tình, Chủ tịch UBND xã An Hiệp

Số điện thoại: 02573.774104, 0988.276620

Địa chỉ mail: vctinh-ubndtan@phuyen.gov.vn

29

Lưu Minh Phương, Chủ tịch UBND xã An Ninh Tây

Số điện thoại: 02573.755106, 0977744569

Địa chỉ mail: lmphuong-ubndtan@phuyen.gov.vn

30

Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã An Thọ

Số điện thoại: 02573.865194, 0129.260.9774

Địa chỉ mail: nvtrung-ubndtan@phuyen.gov.vn

31

Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã An Chấn

Số điện thoại: 02573.790203, 0984.080.018

Địa chỉ mail: nvhong-ubndtan@phuyen.gov.vn

32

Lê Anh Nhựt,Chủ tịch UBND xã An Thạch

Số điện thoại: 0913.594.135

Địa chỉ mail: lanhut-ubndtan@phuyen.gov.vn

HUYỆN TÂY HÒA

33

Lê Khắc Liêm, Chủ tịch Thị trấn Phú Thứ

Số điện thoại: 0986.953.828

Địa chỉ mail: lkliem-ubndthoa@phuyen.gov.vn

34

Lê Văn Vĩ, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông

Số điện thoại: 02573.581035, 0935.767667

Địa chỉ mail:

35

Cao Tấn Kha, Chủ tịch xã Hòa Bình 1

Số điện thoại: 02573.570076, 0905.375.077

Địa chỉ mail: ctkha-ubndthoa@phuyen.gov.vn

36

Nguyễn Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Hòa Phong

Số điện thoại: 02573.588003, 0905.422.275

Địa chỉ mail: nvtiep-ubndthoa@phuyen.gov.vn

37

Nguyễn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú

Số điện thoại: 0128.754.9262

Địa chỉ mail: nhiep-ubndthoa@phuyen.gov.vn

38

Thái An Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông

Số điện thoại: 02573.596657, 0982.596.626

Địa chỉ mail: tanam-ubndthoa@phuyen.gov.vn

39

Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây

Số điện thoại: 0169.865.0676

Địa chỉ mail: tlhai-ubndthoa@phuyen.gov.vn

40

Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Hòa Đồng

Số điện thoại: 0977.740.504

Địa chỉ mail: vbdat-ubndthoa@phuyen.gov.vn

41

Phạm Phi Lệnh, Chủ tịch xã Hòa Tân Tây

Số điện thoại: 0982.447.739

Địa chỉ mail: pplenh-ubndthoa@phuyen.gov.vn

42

Phạm Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Tây

Số điện thoại: 02573.589.102, 0905.360.660

Địa chỉ mail: pvdung-ubndthoa@phuyen.gov.vn

43

Cao Tùng Lâm, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh

Số điện thoại: 02573.585027, 0984.124.038

Địa chỉ mail: ctlam-ubndthoa@phuyen.gov.vn

HUYỆN PHÚ HÒA

44

Phạm Xuân Điền, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa

Số điện thoại: 02573.881533, 0126.664.0140

Địa chỉ mail: lkliem-ubndphoa@phuyen.gov.vn

45

Đoàn Sĩ Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hòa An

Số điện thoại: 0935658797

Địa chỉ mail: dshieu-ubndphoa@phuyen.gov.vn

46

Nguyễn Thị Nhi, Chủ tịch UBND xã Hòa Định Đông

Số điện thoại: 0985355577

Địa chỉ mail: ntnhi-ubndphoa@phuyen.gov.vn

47

Nguyễn Tấn Diệm, Chủ tịch UBND xã Hòa Định Tây

Số điện thoại: 0983949700

Địa chỉ mail: ntdiem-ubndphoa@phuyen.gov.vn

48

Nguyễn Nỹ, Chủ tịch UBND xã Hòa Quang

Số điện thoại: 02573.868614, 0906507928

Địa chỉ mail: nny-ubndphoa@phuyen.gov.vn

49

Đặng Nho Hào, Chủ tịch UBND xã Hòa Quang Nam

Số điện thoại: 02573.868533, 0977184501

Địa chỉ mail: dnhao-ubndphoa@phuyen.gov.vn

50

Đào Tấn Hữu, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng

Số điện thoại: 0166.5975358

Địa chỉ mail: dthuu-ubndphoa@phuyen.gov.vn

51

Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội

Số điện thoại: 0979.757.914

Địa chỉ mail: nvtinh-ubndphoa@phuyen.gov.vn

52

Nguyễn Phụng, Chủ tịch xã Hòa Trị

Số điện thoại: 0977.894.996

Địa chỉ mail: nphung-ubndphoa@phuyen.gov.vn

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

53

Hồ Chi, Chủ tịch xã Xuân Phước

Số điện thoại: 0984.124.889

Địa chỉ mail: hchi-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

54

Võ Văn Trí, Chủ tịch xã Xuân Phước

Số điện thoại: 0985.230.755

Địa chỉ mail: vvtri-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

55

Võ Đồng Quang, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Nam

Số điện thoại: 0986834385

Địa chỉ mail: vdquang-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

56

Phạm Thế Vụ, Chủ tịch UBND xã Đa Lộc

Số điện thoại: 01686855381

Địa chỉ mail: ptvu-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

57

La O Hóa, Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ

Số điện thoại: 0985978658

Địa chỉ mail: lohoa-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

58

Nguyễn Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Xuân Long

Số điện thoại: 0988193676

Địa chỉ mail: nhduy-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

59

Phạm Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Long

Số điện thoại: 01682852794

Địa chỉ mail: ptlanh-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

60

Đặng Chí Hậu, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 1

Số điện thoại: 0984496439

Địa chỉ mail: dchau-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

61

Nguyễn Đức Thi, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2

Số điện thoại: 0986450539

Địa chỉ mail: ndthi-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

62

Lâm Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 3

Số điện thoại: 01235167338

Địa chỉ mail: lvminh-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

63

Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Bắc

Số điện thoại: 0973710770

Địa chỉ mail: nvdung-ubnddxuan@phuyen.gov.vn

HUYỆN SƠN HÒA

64

Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch thị trấn Củng Sơn

Số điện thoại: 0979.855.278

Địa chỉ mail: ntthuong-ubndshoa@phuyen.gov.vn

65

Nguyễn Mạnh Sơn, Chủ tịch xã Sơn Hà

Số điện thoại: 02573.506343, 0978.399.354

Địa chỉ mail: nmson-ubndshoa@phuyen.gov.vn

66

Lê Văn Diễu, Chủ tịch xã KrôngPa

Số điện thoại: 0962.331.337

Địa chỉ mail: lvdieu-ubndshoa@phuyen.gov.vn

67

Huỳnh Duy Nhất, Chủ tịch UBND xã Suối Bạc

Số điện thoại: 0979.133.223

Địa chỉ mail: hdnhat-ubndshoa@phuyen.gov.vn

68

Ra Lan Thu, Chủ tịch UBND xã Sơn Phước

Số điện thoại: 0989.820.573

Địa chỉ mail: rlthu-ubndshoa@phuyen.gov.vn

69

Kpă Y Hôn, Chủ tịch UBND xã Suối Trai

Số điện thoại: 02573.606555, 0966549108

Địa chỉ mail: kyhon-ubndshoa@phuyen.gov.vn

70

Sô Minh Hương, Chủ tịch UBND xã Cà Lúi

Số điện thoại: 02573.501035, 01653768326

Địa chỉ mail: smhuong-ubndshoa@phuyen.gov.vn

71

Thái Hồng Tân, Chủ tịch UBND xã Ea Chà Rang

Số điện thoại: 02573.506177, 0983399207

Địa chỉ mail: thtan-ubndshoa@phuyen.gov.vn

72

Sô Bá Dựng, Chủ tịch UBND xã Phước Tân

Số điện thoại: 02573.606769, 01649836233

Địa chỉ mail: sbdung-ubndshoa@phuyen.gov.vn

73

Trần Minh Tiên, Chủ tịch UBND xã Sơn Định

Số điện thoại: 02572.233331, 0989448788

Địa chỉ mail: tmtien-ubndshoa@phuyen.gov.vn

74

Trần Ngọc Tây, Chủ tịch UBND xã Sơn Hội

Số điện thoại: 02573.606138, 0986953811

Địa chỉ mail: tntay-ubndshoa@phuyen.gov.vn

75

Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Sơn Long

Số điện thoại: 01659133105

Địa chỉ mail: nvloi-ubndshoa@phuyen.gov.vn

76

Đặng Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Sơn Nguyên

Số điện thoại: 0985802788

Địa chỉ mail: dvthien-ubndshoa@phuyen.gov.vn

77

Đào Đức Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Xuân

Số điện thoại: 0944916352

Địa chỉ mail: ddhai-ubndshoa@phuyen.gov.vn

THỊ XÃ SÔNG CẦU

78

Nguyễn Thành, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài

Số điện thoại: 0935.424.841

Địa chỉ mail: nthanh-ubndscau@phuyen.gov.vn

79

Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch UBND phường Xuân Yên

Số điện thoại: 0935.221.787

Địa chỉ mail: nvthi-ubndscau@phuyen.gov.vn

80

Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Xuân Thành

Số điện thoại: 0905.261.713

Địa chỉ mail: nvhung-ubndscau@phuyen.gov.vn

81

Lê Đông Quân, Chủ tịch UBND phường Xuân Phú

Số điện thoại: 02573691234, 0905.600.648

Địa chỉ mail: ldquan-ubndscau@phuyen.gov.vn

82

Huỳnh Tấn Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh

Số điện thoại: 0167.788.0007

Địa chỉ mail: htanh-ubndscau@phuyen.gov.vn

83

Lê Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh

Số điện thoại: 02573.722205, 0984.931.447

Địa chỉ mail: lvcanh-ubndscau@phuyen.gov.vn

84

Lê Xuân Hiền, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa

Số điện thoại: 0123.690.7571

Địa chỉ mail: lxhien-ubndscau@phuyen.gov.vn

85

Trương Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Bình

Số điện thoại: 01267709401

Địa chỉ mail: tnlam-ubndscau@phuyen.gov.vn

86

Bùi Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm

Số điện thoại: 0983006365

Địa chỉ mail: bntuan-ubndscau@phuyen.gov.vn

87

Nguyễn Chung Thịnh, Chủ tịch UBND xã Xuân

Số điện thoại: 0988616935

Địa chỉ mail: ncthinh-ubndscau@phuyen.gov.vn

88

Phạm Đức Thành, Chủ tịch UBND xã Xuân Phương

Số điện thoại: 0919553135

Địa chỉ mail: pdthanh-ubndscau@phuyen.gov.vn

89

Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thịnh

Số điện thoại: 0984124393

Địa chỉ mail: lmhoan-ubndscau@phuyen.gov.vn

90

Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 1

Số điện thoại: 0967.906.848

Địa chỉ mail: nttam-ubndscau@phuyen.gov.vn

91

Lê Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 2

Số điện thoại: 0985186863

Địa chỉ mail: lvkhanh-ubndscau@phuyen.gov.vn

HUYỆN SÔNG HINH

92

Hồ Thị Hà, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng

Số điện thoại: 02573.505.486, 01236907190

Địa chỉ mail: htha-ubndsh@phuyen.gov.vn

93

Nguyễn Minh Gia Nho, Chủ tịch UBND xã EaLy

Số điện thoại: 0982.095.994

Địa chỉ mail: nmgnho-ubndsh@phuyen.gov.vn

94

Nay Y Sét, Chủ tịch UBND xã EaBia

Số điện thoại: 02573.466.505, 01689240567

Địa chỉ mail: nyset-ubndsh@phuyen.gov.vn

95

Nguyễn Đình Quốc, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Đông

Số điện thoại: 0935.859.299

Địa chỉ mail: ndquoc-ubndsh@phuyen.gov.vn

96

Trần Văn Ân, Chủ tịch UBND xã Đức Bình Tây

Số điện thoại: 0913.055.232

Địa chỉ mail: tvan-ubndsh@phuyen.gov.vn

97

Nay Y Rú, Chủ tịch UBND xã Ea Bá

Số điện thoại: 02573.505330, 0169.539.3031

Địa chỉ mail: nyru-ubndsh@phuyen.gov.vn

98

Ksor Hét, Chủ tịch UBND xã Ea Lâm

Số điện thoại: 0906.577.766

Địa chỉ mail: khet-ubndsh@phuyen.gov.vn

99

Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Ea Lâm

Số điện thoại: 0912627027

Địa chỉ mail: nvthanh-ubndsh@phuyen.gov.vn

100

La Ô Y Thanh, Chủ tịch UBND xã Ea Trol

Số điện thoại: 0933138935

Địa chỉ mail: loythanh-ubndsh@phuyen.gov.vn

101

Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang

Số điện thoại: 0919199802

Địa chỉ mail: nthung-ubndsh@phuyen.gov.vn

102

Lê Ngọc Hải, Chủ tịch UBND xã Sông Hinh

Số điện thoại: 0974780215

Địa chỉ mail: lnhai-ubndsh@phuyen.gov.vn

HUYỆN ĐÔNG HÒA

103

Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Vinh

Số điện thoại: 0982.030.679

Địa chỉ mail: nvtinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

104

Nguyễn Bửu, Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung

Số điện thoại: 02573.545533, 0166.607.9808

Địa chỉ mail: nbuu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

105

Nguyễn Trãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Thành

Số điện thoại: 0573.565017, 0122.761.7780

Địa chỉ mail: ntrai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

106

Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Đông

Số điện thoại: 02573.527510, 0982.527.569

Địa chỉ mail: lqtrung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

107

Huỳnh Minh Thường, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông

Số điện thoại: 0983.017.441

Địa chỉ mail: hmthuong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

108

Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Tây

Số điện thoại: 02573.519.802, 0919.602.650

Địa chỉ mail: dnanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

109

Trần Văn Ngãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam

Số điện thoại: 0985.230.769

Địa chỉ mail: tvngai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

110

Nguyễn Thanh Thép, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc

Số điện thoại: 02573.548040, 0905.932.258

Địa chỉ mail: ntthep-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

111

Đinh Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam

Số điện thoại: 0166.407.7658

Địa chỉ mail: dthuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

112

Lê Văn Dãng, Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm

Số điện thoại: 0968.182.662

Địa chỉ mail: lvdang-ubnddhoa@phuyen.gov.vn

Tin đã đưa

THÔNG BÁO

Liên kết các website

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: