Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (04/01/2018)
Ban thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 50-KH/TU về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Gắn thực hiện chuyên đề năm 2018 với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu sau:

Học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề

Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp về những nội dung: phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết toán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trên cơ sở tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, tham mưu việc tổ chức học tập ở cấp tỉnh; đồng thời hướng dẫn việc tổ chức học tập chuyên đề ở các cấp.

Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân

Từng chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên phải xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo. Nội dung kế hoạch, đăng ký làm theo phải là những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp nội dung chuyên đề năm 2018.

Kế hoạch làm theo của tập thể do cấp ủy cơ sở xây dựng, tổ chức thực hiện. Từng chi, đảng bộ cơ sở cần lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột pháp liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của đơn vị để thảo luận, trao đổi, đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện; tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm. Lấy kết quả thực hiện Kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng.

Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu, làm theo trước, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ-TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từng cấp lựa chọn những nội dung, vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm liên quan tới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu của ngành, địa phương, đơn vị để tập trung khắc phục, giải quyết, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo

Cấp ủy các cấp chỉ đạo tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2018 gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng Báo Phú Yên, Đài phát thanh-truyền hình tỉnh tăng thời lượng, dung lượng và nâng cao chất lượng chuyên mục tuyên truyền biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tập trung tuyên truyền những nội dung thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với cơ sở, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đẩy mạnh thực hiện mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”

Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”. Chú trọng đa dạng các hình thức giúp đỡ, đảm bảo hiệu quả lâu dài. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những tập thể, tấm gương điển hình tiêu biểu, đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở những cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt.

Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh phát huy vai trò giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ-TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy các cấp tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Công văn số 241-CV/TU, ngày 27/9/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ giám át, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, tham mưu việc sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn sơ, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị ở các cấp.

Mỹ Luận

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website