Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 (26/03/2014)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/KH-UBND

Phú Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014;

 UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 31/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015. Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa về “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị - xã hội, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

2. Yêu cầu

- Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện những năm trước, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát hiện, nhân rộng và kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

- Tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt đến năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2014.

- Tuyên truyền, phổ biến một số bài nói, bài viết về tấm gương sáng ngời, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bất khuất trước kẻ thù, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong Hội thảo nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904- 01/5/2014).

2. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nề nếp trong sinh hoạt, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, gắn nội dung chuyên đề năm 2014 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị - xã hội qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tập trung chuyên đề về nâng cao ý thức trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm; chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn…

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, đưa ra thời hạn giải quyết dứt điểm; cuối năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả cấp ủy cấp trên.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn mua, bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy trên địa bàn tỉnh, xem đây là một nội dung cấp bách, nổi cộm, vừa thường xuyên, vừa lâu dài để tập trung giải quyết.

3. Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục rà soát, bổ sung và cụ thể hoá chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra gắn với Quy định những điều đảng viên không được làm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký phấn đấu thực hiện và giám sát của nhân dân.

4. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên cơ sở chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo việc giảng dạy, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học, bậc học, nhà trường.

- Xây dựng một số mô hình, các hoạt động xung kích, tình nguyện trong xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng địa phương hoàn thành một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.

- Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xung kích tình nguyện trong tuyên truyền, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, xây dựng kế hoạch chuyên đề về phòng, chống ma túy và kế hoạch phối hợp với ngành Công an trong phòng, chống ma túy.

5. Xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, việc làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động trong từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai hàng tuần, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các mẫu chuyện, các bài viết về Bác, về gương sáng của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác; nhận xét đánh giá và triển khai công việc đầu tuần.

- Trong năm 2014, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị xây dựng một hoặc hai mô hình làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, đảm bảo thiết thực, cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình hay, việc làm tốt; đồng thời rà soát, điều chỉnh, giảm bớt một số mô hình hoạt động hiệu quả thấp trong thực tiễn, tránh tràn lan. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, biểu dương các mô hình tốt, có hiệu quả trong  việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Bổ sung các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào các mô hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2014.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình và biểu dương kịp thời; cung cấp, giới thiệu các mô hình hay, việc làm tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác để giới thiệu cho các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến. 

- Các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ tiếp tục thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về gương sáng trong học tập và làm theo Bác, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, triển lãm… phục vụ công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm và trong học tập và làm theo Bác.

- Tiếp tục phát động Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013-2015.

7. Công tác kiểm tra và sơ kết, biểu dương, khen thưởng qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số: 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số: 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số: 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xem đây là công việc kiểm tra, giám sát thường xuyên hàng năm của các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 và đồng thời chỉ đạo các trực đơn vị thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiêm túc tại các cơ quan, đơn vị.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đề xuất thi đua khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số: 1973/CT-TTg, ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Trần Quang Nhất

 

GIỚI THIỆU PHÚ YÊN

Video clip

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng:

Thư viện ảnh

Liên kết các website