UBND Tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN NHIỆM KỲ 2016-2021 (27/07/2016)

 

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh

Phạm Đại Dương

 

 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Nguyễn Chí Hiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trần Hữu Thế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phan Đình Phùng

Ủy viên UBND tỉnh

Đào Mỹ

Ủy viên UBND tỉnh

Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh

Phạm Văn Hổ

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Công an tỉnh

Phan Văn Thanh

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Xây dựng

Huỳnh Lữ Tân

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT

Nguyễn Trọng Tùng

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Thành Trí

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Y tế

Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường

Nguyễn Như Thức

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Lê văn Cựu

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Công thương

Đào Tấn Cam

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tư pháp

Nguyễn Công Danh

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở GD&ĐT

Phạm Văn Cường

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Văn hóa,

Thể thao và Du lịch

Hồ Văn Tiến

Ủy viên UBND tỉnh

Giám đốc Sở Lao động,

 Thương binh và Xã hội

Nguyễn Phất

Ủy viên UBND tỉnh

Chánh thanh tra tỉnh

Nguyễn Duy Dương