Thông tin kinh tế xã hội
Trích yếu File đính kèm
Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2017 Tải về
Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 8/2017 Tải về
Tình hình Kinh tế-Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 7/2017 Tải về
Tình hình Kinh tế-Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 5/2017 Tải về
Tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 4/2017 Tải về

Tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 2/2017

Tải về

Tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 1/2017

Tải về

Tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên Quý I/2016

Tải về

Tình hình Kinh tế - Xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 4/2016

Tải về

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 02/2016

Tải về